Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình lịch sử văn minh thế giới / GVC. ThS. Đào Thị Hồng
H. : Hà Nội, 2021
256 tr.; 16x24
Đào, Thị Hồng
Nội dung của lịch sử văn minh bao gồm: điều kiện hình thành, tiến trình phát triển của các nền văn minh, những học thuyết chính trị, quan điểm triết học và các tôn giáo lớn cùng những thành chữ viết, văn học, khoa học tự nhiên, luật pháp, kỹ thuật, nghệ thuật... của những trung tâm văn minh lớn. Ngoài những thành tựu văn minh cổ - trung đại, tài liệu còn đề cập đến sự xuất hiện văn minh công nghiệp và văn minh thế giới ở thế kỷ XX, cuộc cách mạng công nghiepẹ 4.0 ở những năm đầu thế kỷ XXI; thành tựu văn minh là kết quả lao động sáng tạo của loài người, nhưng ngược lại, những thành tựu đó tác động trở lại đối với Nhà nước và pháp luật của mỗi quốc gia. Sự tương tác qua lại đó là yếu tố thúc đẩy văn minh, Nhà nước và pháp luật của các quốc gia ngày càng phát triển. Nội dung gồm các phần: Bài mở đầu có tính khái quát Phần thứ nhất: Văn minh thế giới cổ - trung đại Phần thứ hai: Văn minh thế giới thời cận đại Phần thứ ba: Văn minh thế giới thời hiện đại
Đầu mục:80
       1 of 1