Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình pháp luật thương mại dịch vụ / TS. Bùi Ngọc Cường
H. : Hà Nội, 2021
152 tr. ; 16x24
Bùi, Ngọc Cường
Phần 1 gồm 2 chương, cung cấp những vấn đề lý luận về dịch vụ thương mại và pháp luật thương mại dịch vụ. Phần này nhằm cung cấp cho người học hệ thống lý luận về thương mại dịch vụ và pháp luật thương mại dịch vụ, từ đó hình thành phương pháp tư duy, cách tiếp cận đúng về pháp luật thương mại dịch vụ trên cơ sở đó tự nghiên cứu về các lĩnh vực pháp luật thương mại dịch vụ cụ thể. Phần 2 viết về pháp luật thương mại dịch vụ ở một số lĩnh vực quan trọng, phổ biến song chưa được các giáo trình khác trình bày đó là : Pháp luật dịch vụ Logistics; pháp luật dịch vụ Bưu chính viễn thông; pháp luật dịch vụ Du lịch
Đầu mục:80
       1 of 1