Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình pháp luật thương mại dịch vụ / TS. Bùi Ngọc Cường
H. : Hà Nội, 2021
152 tr. ; 16x24
Bùi, Ngọc Cường
Phần 1 gồm 2 chương, cung cấp những vấn đề lý luận về dịch vụ thương mại và pháp luật thương mại dịch vụ. Phần này nhằm cung cấp cho người học hệ thống lý luận về thương mại dịch vụ và pháp luật thương mại dịch vụ, từ đó hình thành phương pháp tư duy, cách tiếp cận đúng về pháp luật thương mại dịch vụ trên cơ sở đó tự nghiên cứu về các lĩnh vực pháp luật thương mại dịch vụ cụ thể. Phần 2 viết về pháp luật thương mại dịch vụ ở một số lĩnh vực quan trọng, phổ biến song chưa được các giáo trình khác trình bày đó là : Pháp luật dịch vụ Logistics; pháp luật dịch vụ Bưu chính viễn thông; pháp luật dịch vụ Du lịch
Đầu mục:80
2
Kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiện Nhân Thái An / Lê, Thị Mỵ
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
57tr. ; A4
Lê, Thị Mỵ
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản của kế toán TSCĐHH trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Nghiên cứu thực trạng kế toán TSCĐHH tại công ty cổ phần thương mại Thiện Nhân Thái An. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán tại công ty
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

3
Tạo động lực lao động tại công ty TNHH thương mại dịch vụ TC Việt Nam / Nguyễn Linh Trang; GVHD: TS. Nguyễn Văn Nghiền
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
90tr. ; A4
Nguyễn, Linh Trang
Mục đích nghiên cứu đề tài này là hệ thống các vấn đề lý luận về tạo động lực lao động làm cơ sở cho phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ TC Việt Nam.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

       1 of 1