Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Pháp luật về trình tự, thủ tục, giao đất cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư từ thực tiễn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. / Nguyễn Văn Huy; NHDKH TS Nguyễn Trí Tuệ
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
88 tr. ; A4
Nguyễn, Văn Huy
Thông qua kết quả nghiên cứu về lý luận pháp luật về trình tự thủ tục, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư cũng như thực tiễn thi hành pháp luật tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, tác giả đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư và nâng cao hiệu quả thi hành lĩnh vực pháp luật này. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu mà đề tài đặt ra, luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận biện chứng duy vật và các phương pháp như phương pháp duy vật lịch sử được tác giả sử dụng để mô tả tiến trình phát triển của pháp luật về trình tự giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trong điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam. Đồng thời vận dụng phương pháp phân tích, so sánh luật học, phương pháp tổng hợp, trích dẫn, thống kê … về các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật về giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Trong thời gian qua công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tân Yên nói chung, công tác giao đất, cho thuê đất nói riêng đã được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, thực hiện theo quy định, Ủy ban nhân dân huyện đã lãnh dạo, chỉ đạo để đưa Luật Đất đai vào cuộc sống. Đồng thời đã quan tâm và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, không gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân, quyết liệt chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận, tập trung đo đạc bản đồ địa chính. Tích cực giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp trong quá trình quản lý và sử dụng đất, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng đất nhằm phát hiện…
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

       1 of 1