Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Luật môi trường / GS. TS. Lê Hồng Hạnh
H. : Công an nhân dân, 2018
506 tr ; 22 cm
Lê, Hồng hạnh

Đầu mục:6
2
Giáo trình luật môi trường / Lê Hồng Hạnh
Hà Nội : Công An Nhân Dân, 2008
503 tr. ; 22 cm
Lê, Hồng Hạnh

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Luật môi trường / TS. Nguyễn Văn Phương
H. : Giáo dục Việt Nam, 2009
255 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Văn Phương

Đầu mục:0
4
Giáo trình luật môi trường Việt Nam / TS. Nguyễn Văn Phương
H. : Hà Nội, 2021
236 tr. ; 16x24
Nguyễn, Văn Phương

Đầu mục:80
       1 of 1