Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
100 câu hỏi về pháp luật nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Hà Nội : Tư Pháp, 2004
300tr. ; 19cm
Nguyễn, Công Khanh
Gồm 100 câu hỏi và giải đáp về pháp luật nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Các văn bản pháp luật và điều ước quốc tế về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài bằng Tòa án từ thực tiễn Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. / Phạm Thị Thanh Thủy; NHDKH TS Trần Thị Thúy
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
82 tr. ; A4
Phạm, Thị Thanh Thủy
Mục đích nghiên cứu: pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài bằng Tòa án. Phương pháp nghiên cứu: thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp. Kết quả nghiên cứu: Luận văn gồm 03 chương: chương 1 tác giả đã phân tích và nêu những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài, cụ thể là các khái niệm, phân loại, đặc điểm, các nguyên tắc giải quyết, vai trò của việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án Việt Nam. Chương 2 tác giả đi vào phân tích thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án ở Việt Nam, cụ thể nêu rõ về vấn đề thẩm quyền, về pháp luật áp dụng đối với giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án Việt Nam. Chương 3 tác giả đưa ra thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án Việt Nam, cụ thể là Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Kết luận và khuyến nghị: Việc hoàn thiện văn bản pháp luật, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ Thẩm phán, Thư ký trực tiếp giải quyết án kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài yếu tố cần thiết và tiên quyết để đảm bảo việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đạt chất lượng và hiệu quả cao.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

3
Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài / Nguyễn Trung Tín
Hà Nội : Khoa Học Xã Hội, 2009
24 cm ; 24cm
PGS.TS.Nguyễn Trung Tín

Đầu mục:1
4
Hợp đồng li-xăng có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam / Vũ Vân Anh, GVHD: PGS.TS. Nguyễn Trung Tín
Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2015
48tr. ; A4
Vũ, Vân Anh

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam / Thẩm Phương Ngân; NHDKH TS Trần Minh Ngọc
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
87 tr. ; A4
Thẩm, Phương Ngân
+ Mục đích của nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: Luận văn cung cấp cho người đọc một cái nhìn sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của quan hệ nhượng quyền thương mại, từ đó giúp người đọc hiểu rõ hơn về bản chất của quan hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại. Tác giả sử dụng các phương pháp sau để nghiên cứu đề tài: Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lênin, phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật. Đồng thời, trong quá trình nghiên cứu, tác giả còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học truyền thống như phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp và phương pháp thực tiễn + Kết quả nghiên cứu: Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận liên quan đến nhượng quyền thương mại nói chung và hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài nói riêng; Nêu được nội dung quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài. Đồng thời nêu được thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. Đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật Việt Nam về hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

       1  2 of 2