Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Một số giải pháp góp phần khắc phụ tính thời vụ trong hoạt động kinh doanh của khách sạn DAEWOO Hà Nội" / Hoàng Mai Trinh: GVHD: TS. Nguyễn Văn Lưu
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2005
80tr. ; A4
Hoàng, Mai Trinh

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Việt Nam thực trạng và giải pháp / Đỗ Thị Minh Nguyệt; GVHD:
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
82tr. ; A4
Đỗ, Thị Minh Nguyệt
Nghiên cứu hoàn thiện các văn bản pháp luật về nghiệp vụ BH VCX cơ giới, đề xuất sửa đổi bổ sung văn bản pháp luật...
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

3
Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng Công nghiệp - Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Hoài Hương; ThS Phạm Minh Huyền
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội 2016
58 tr. ; A4
Nguyễn, Hoài Hương

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Các công cụ tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần kỹ thuật hạ tầng Hà Nội / Đặng Hoàng Nhân; NHDKH GS.TS Đỗ Hoàng Toàn
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
83 tr. ; A4
Đặng, Hoàng Nhân
Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các công cụ tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Hạ tầng Hà Nội. Tác giả sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp, sơ cấp. Sau đó thống kê, tổng hợp, so sánh, đối chiếu và phân tích các dữ liệu đó. Tác giả đưa ra cơ sở lý luận về công tác tạo động lực cho người lao động tại doanh nghiệp, thực trạng sử dụng các công cụ tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Hạ tầng Hà Nội và cuối cùng đưa ra một số giải pháp hoàn thiện. Thông qua các số liệu khảo sát, thu thập tài liệu tại công ty, tác giả đã phân tích, đánh giá rõ thực trạng sử dụng các công cụ tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Hạ tầng Hà Nội, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong việc sử dụng các công cụ đó.Tác giả đã nêu lên phương hướng hoàn thiện các công cụ tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty. Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra được 3 giải pháp lớn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Hạ tầng Hà Nội đó là: giải pháp kinh tế, giải pháp tổ chức - hành chính, giải pháp tâm lý - giáo dục. Các giải pháp này đã được trình bày cụ thể, gắn với thực tế tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Hạ tầng Hà Nội.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

5
Các đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam : Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Văn Phúc
H. : Chính trị Quốc gia, 2015
399 tr. : Hình vẽ, bảng ; 24 cm
Nguyễn, Văn Phúc
Cơ sở lí luận xác định các đột phá cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Sự cần thiết phải thực hiện các đột phá chiến lược cùng những thách thức và giải pháp đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược ở Việt Nam từ nay tới năm 2020
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 62