Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo hiểm thất nghiệp trong luật việc làm năm 2013 từ thực tiễn tại thành phố Hà Nội / Nguyễn Thu Hương; GVHD: PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
74tr. ; A4
Nguyễn, Thu Hương
Nghiên cứu về bảo hiểm thất nghiệp, nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp, nội dung, vai trò bảo hiểm thất nghiệp...
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

2
Cẩm nang pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp / Phạm Thanh Hữu
H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2020
175 tr. ; 21 cm
Phạm, Thanh Hữu
Trình bày những quy định chung của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; xử lý vi phạm hành chính đối với các vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Đầu mục:5
3
Cẩm nang tra cứu pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp / Lê Thị Thuý Hương
H. : Chính trị Quốc gia, 2017
407tr. : Bảng ; 21 cm
Lê, Thị Thuý Hương
Trình bày những qui định chung và qui định cụ thể về bảo hiểm xã hội; quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; bảo hiểm xã hội bắt buộc; bảo hiểm xã hội tự nguyện; quỹ bảo hiểm xã hội... và trích luật bảo hiểm thất nghiệp - luật việc làm
Đầu mục:2
4
Chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc / Hà Thị Thanh Thủy; NHDKH PGS.TS Nguyễn Hiền Phương
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
74 tr. ; A4
Hà, Thị Thanh Thủy
Được chính thức thực hiện ở nước ta từ năm 2009, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã có những thành tựu nhất định góp phần ổn định xã hội, đẩy nhanh quá trình xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Song quá trình thực hiện trên thực tế còn những trở ngại nhất định, xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Những điều này cũng được thể hiện trong thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đề tài được nghiên cứu nhằm đưa ra những đề xuất hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc để chính sách này đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Luận văn đã sử dụng các phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin, các phương pháp phân tích, đối chiếu, so sánh, tổng hợp, thống kê. Qua nghiên cứu cho thấy các quy định pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp đã khá đầy đủ nhưng thực tế tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp còn thấp, chế độ hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động chưa thực sự hiệu quả. Để hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật cần quy định mở rộng đối tượng tham gia, sửa đổi một số quy định về việc hỗ trợ phí bảo hiểm, đào tạo nghề, trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp. Thực tiễn cũng cần thực hiện nhiều giải pháp, trong đó quan trọng là tăng cường năng lực của các trung tâm dịch vụ việc làm, tuyên truyền phổ biến về chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Giáo trình luật an sinh xã hội / TS. Đỗ Thị Dung
H. : Hải Phòng, 2021
260 tr. ; 24 cm
Đỗ, Thị Dung

Đầu mục:80
       1  2  3 of 3