Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
A study on English and Vietnamese greetings from a cross - cultural communication perspective. / Nguyễn Thị Phương Thanh; NHDKH Assoc. prof. Vo Đai Quang, Ph.D
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
66tr. ; A4
Nguyễn, Thị Phương Thanh
The study deals with the English and Vietnamese greetings from a cross – cultural communication perspective. This thesis is an attempt to provide a cross- cultural comparison of greeting categories in English and Vietnamese. The greeting categories are analyzed with data taken from the questionnaires for the Vietnamese and English informants. Utilizing contrastive analysis, the author analyzed the greeting categories in English and Vietnamese. Results of the study showed that greeting is a socially significant even in universal terms. Especially in Vietnamese, greeting is an important part in cultural life. Some issues considered as “a taboo” in English are used popularly in Vietnamese. These are the specific cultural features in two languages. Then, some suggestions for the Vietnamese learners of English are presented based on the theory and the conductor’s personal experience after studying.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

2
' By' prepositional phrases and their vietnamese equivalents : giới ngữ ' by' và những tương đương trong tiếng việt / Do Thi Ngoc Lan, GVHD: Ly Lan
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2013
66tr. ; A4
Do, Thi Ngoc Lan

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
136 Model essays letters : And Dialogues with Important notes on essays writing / Milon Nandy
TP Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 1995
239 tr. ; 21 cm
Nandy, Milon
Hơn 140 bài luận mẫu đề cập đến nhiều lĩnh vực của cuộc sống, như đề tài về kinh tế, chính trị, thương mại, xã hội,...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
20 topics for a oral examination / Đặng Ngọc Dũng Tiến
TP Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2001
102 tr. ; 21 cm
Đặng, Ngọc Dũng Tiến
Nội dung gồm các bài luận bằng tiếng Anh, giải nghĩa và trình bày một số cấu trúc câu hay, phần dịch từ vựng, câu hỏi liên quan đến bài luận, câu hỏi gợi ý cho người dự thi.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 57