Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn về cạnh tranh toàn cầu : Sách tham khảo / Bạch Thị Cường, Nguyễn Trình, Lưu Thị Thìn dịch ; Trần Khang hiệu đính.
Hà Nội : Thông tấn, 2002
408tr. ; 21cm
Bạch, Thụ Cường

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đô thị trong thế giới toàn cầu hoá (Sách tham khảo) : = quản trị nhà nước, thành tích hoạt động và tính bền vững / Léautier, Frannie A.
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2006
170tr. : Biểu đồ ; 27 cm
Léautier, Frannie A.
Trình bày những vấn đề liên quan đến việc bảo đảm cho các thành phố, đô thị phát triển trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay. Nêu lên vai trò, sự tác động của chính sách đối với quản lí có hiệu quả, các thành phố, đô thị và mối liên hệ giữa toàn cầu hoá, đô thị hoá, quản lí nhà nước, phương hướng giải quyết để đảm bảo đô thị phát triển bền vững
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Quản trị học trong toàn cần hóa
Hà Nội : Thống kê, 2006
370 ; 20.5cm
PGS-TS. Đào, Duy Huân
Quản trị học trong toàn cần hóa
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Quản trị học trong toàn cầu hóa kinh tế / PGS.TS. Đào Duy Huân
TP.HCM : Lao động - Xã hội, 2012
375tr. ; 20cm
Đào, Duy Huân

Tài liệu số:1

5
Suy nghĩ về toàn cầu hóa : Khảo luận ngắn dành cho những ai còn do dự trong việc ủng hộ hay phản đối toàn cầu hóa / Charles - Albert Michalet, Trương Quang Đệ (dịch)
Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2005
299tr. ; 20cm
Charles (chủ biên)
Cuốn sách này viết về một số cách tiếp cận mới về toàn cầu hóa; Cấu hình liên- quốc gia; Cấu hình đa- quốc gia; Sự toàn thắng của tổng thể; Tổng thể hóa không đồng đều; Những cơ sở của một số sự điều tiết mới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2