Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Leadership presence : Emotional Intelligence
Boston, Mass : Harvard Business Review Press, 2018
144 tr. ; 18 cm


Đầu mục:2
2
21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo / John C.Maxwell
H. : Lao động, 2015
315 tr. ; hình vẽ; bảng 21 cm :
C.Maxwell, John
Giới thiệu 21 nguyên tắc giúp bạn nâng cao và hoàn thiện trình độ mỗi ngày để trở thành nhà lãnh đạo thành công: khả năng lãnh đạo quyết định cấp độ hiệu quả, thước đo chính xác nhất của nghệ thuật lãnh đạo, năng lực lãnh đạo...
Đầu mục:2
3
21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo / John C.Maxwell
H. : Lao động, 2015
315 tr. ; 21 cm
C.Maxwell, John
Giới thiệu 21 nguyên tắc giúp bạn nâng cao và hoàn thiện trình độ mỗi ngày để trở thành nhà lãnh đạo thành công: khả năng lãnh đạo quyết định cấp độ hiệu quả, thước đo chính xác nhất của nghệ thuật lãnh đạo, năng lực lãnh đạo...
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
6 quyết sách lớn đời người / Việt Văn Biên soạn
Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2006
259tr. ; 21cm.
Việt, Văn
Cuốn sách xây dựng khung mẫu người lãnh đạo tài năng, nó giúp người đọc xử lý một cách hữu hiệu những vấn đề mang tính chất mấu chốt trong quá trình tự nắm bắt và lãnh đạo người khác
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 15