Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
365 câu hỏi và trả lời về tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003
728 tr. ; 19 cm.

Giới thiệu hệ thống các quy định của Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Trung ương Đảng. Các quy định của Bộ Chính trị về thi hành Điểu lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng, chế độ Đảng phí, những điều Đảng viên không được làm. Quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra và kỷ luật trong Đảng và hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về những vấn đề nêu trên dưới dạng câu hỏi và trả lời
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Các cương lĩnh cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn
Hà Nội : Chính trị Quốc gia. Sự thật, 2011
147 tr. ; 19 cm
Lê, Mậu Hãn

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cẩm nang công tác Đảng : Lưu hành nội bộ / Đảng cộng sản Việt Nam
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010
271 tr. ; 21 cm

Giới thiệu một số quy định về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác xây dựng Đảng, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, đảng viên...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cuộc đấu trí ở tầm cao của trí tuệ Việt Nam / Giáo sư Trần Nhâm
H. : Lý luận chính trị, 2005
320tr. ; 21cm.
Trần, Nhâm
Luận giải và phân tích tư duy, trí tuệ của Đảng cộng sản Việt Nam trong khoa học và nghệ thuật chỉ đạo cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam chống xâm lược Mỹ dưới góc độ triết học-chính trị
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 17