Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam / Bộ Tư pháp. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001
591 tr. ; 20,5 cm
Bộ Tư pháp. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý
Tài liệu cung cấp các thông tin về Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chế định các biện pháp ngăn chặn theo luật tố tụng hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / TS. Nguyễn Trọng Phúc
H. : Chính trị Quốc gia, 2015
258tr. ; 21 cm
Nguyễn, Trọng Phúc
Trình bày những vấn đề chung về chế định các biện pháp ngăn chặn trong luật tố tụng hình sự Việt Nam. Những quy phạm pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về chế định các biện pháp ngăn chặn và thực tiễn áp dụng. Những phương hướng và giải pháp hoàn thiện chế định các biện pháp ngăn chặn nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng
Đầu mục:2
3
Chứng cứ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam / ThS. Nguyễn Văn Cừ
H. : Tư pháp, 2005
239tr. ; 21cm
Nguyễn, Văn Cừ
Cuốn sách trình bày những nội dung chủ yếu của lý luận về chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam, phân tích làm sáng tỏ những luận điểm cơ bản, đông thời nêu lên những ý kiến tranh luận để tham khảo hoặc những gợi ý tiếp tục nghiên cứu phát triển hoàn thiện lý luận về chứng cứ.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình luật tố tụng hình sự / Ths. Trần văn Sơn, Ths. Nguyễn Ngọc Khanh
Hà Nội : Công An Nhân Dân, 2003
522 tr ; 23 cm
Nguyễn, Ngọc Khanh
Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự; Cơ quan tiến hành, người tiến hành và người tham gia tố tụng, chứng cứ, khởi tố vụ án, điều tra, truy tố, xét sử sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án hình sự, thi hành bản án, xét lại bản án..
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội
H. : Công an nhân dân, 2011
587 tr. ; 22cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3