Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bình đẳng giới trong pháp luật lao động Việt Nam / Hà Thị Diễm, GVHD: TS. Đỗ Thị Dung
Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2015
48tr. ; A4
Hà, Thị Diễm

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Bộ luật Dân sự
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2011
386tr. ; 19cm

Trình bày nội dung bộ luật Dân sự được Quốc hội thông qua 2005, có hiệu lực 2006, bao gồm 777 điều, với các mục: qui định chung, những nguyên tắc cơ bản, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, quyền sở hữu, bảo vệ quyền sở hữu, hợp đồng dân sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, quyền sở hữu trí tuệ, công nghiệp...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bộ luật Hàng hải Việt Nam
H. : Chính trị Quốc gia, 2016
252 tr. ; 21 cm
Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3)
4
Bộ luật Hàng hải Việt Nam
H. : Lao Động, 2012
194 tr. ; 19 cm
Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh

Đầu mục:5
5
Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021
495 tr. ; 21 cm

Giới thiệu nội dung Bộ luật Hình sự gồm những quy định chung và quy định cụ thể về tội phạm, trường hợp loại trừ, truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, thời hiệu thi hành bản án, xoá án tích, quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội, quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, các tội xâm phạm an ninh quốc gia; xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:18)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 52