Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Sắp xếp :
Pháp luật về tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên ở Việt Nam / NHDKH TS Đỗ Thị Dung27-05-2020Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về pháp luật tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên, thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật tuyển dụng, sử dụng lao động chưa thành niên ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên ở Việt Nam hiện nay. Phương pháp nghiên cứu: Để đạt được mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê Nin cũng như quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về lao động nó chung, lao động chưa thành niên nói riêng. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng như: phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp lịch sử, phương pháp so sánh luật học, phương pháp nghiên cứu thực tiễn, phương pháp dự báo khoa học. Các phương pháp này được sử dụng linh hoạt tùy vào nội dung và yêu cầu của các chương và tiểu mục trong luận văn. Kết luận: Lao động chưa thành niên được hiểu là những người dưới 18 tuổi. Với độ tuổi này, do chưa có sự phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, chưa phát triển toàn diện về nhân cách, chưa có kinh nghiệm sống, chưa hiểu biết xã hội, chưa nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ công dân trong đó có quyền và nghĩa vụ lao động của mình, khả năng tự bảo vệ chưa cao… cho nên lao động chưa thành niên rất dễ bị chủ sử dụng lao động xâm phạm quyền và lợi ích khi tuyển dụng và sử dụng lao động. Bởi vậy, bảo vệ lao động chưa thành niên nói chung và trong quá trình tuyển dụng và sử dụng nói riêng là một trong những mối quan tâm của nhà nước ta từ trước đến nay.
Kiểm sát giải quyết các tranh chấp KInh doanh, Thương mại từ thực tiễn Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa / NHDKH TS Trần Văn Biên26-05-2020Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác của Viện kiểm sát trong lĩnh vực kinh doanh thương mại ở giai đoạn sơ thẩm. Từ đó đã phân tích, những nguyên nhân của những hạn chế, những vướng mắc, bất cập của pháp luật giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại; đề xuất phương hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại của Viện kiểm sát nhân dân ở giai đoạn sơ thẩm.
Pháp luật bảo hiểm y tế từ thực tiễn Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc / NHDKH: TS Đỗ Thị Dung21-05-2020. Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về BHYT gồm: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, các nguyên tăc điều chỉnh pháp luật về BHYT, Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về BHYT: Đối tượng tham gia BHYT, chế độ BHYT, quỹ BHYT, tổ chức thực hiện BHYT và xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp về BHYT.
Pháp luật về nhà ở xã hội từ thực tiễn Thành phố Hà Nội / NHDKH: PGS.TS Phạm Văn Tuyết21-05-2020Nhà ở là vấn đề nan giải và cấp thiết nhất trong đời sống của mỗi người dân. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp về chính sách xã hội nói chung và an sinh xã hội nói riêng được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 – Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) nhấn mạnh là bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân – trong đó có bảo đảm nhà ở tối thiểu là: Cải thiện điều kiện nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp ở đô thị, từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp và học sinh, sinh viên. Có cơ chế hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị phù hợp cho đối tượng có nhu cầu thuê, mua nhà ở. Tập trung khắc phục những khó khăn về đất đai, quy hoạch, vốn, thủ tục, tạo điều kiện cho các tổ chức kinh doanh tham gia thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội, có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu công nghiệp. Với ý nghĩa thiết thực như vậy, việc tìm hiểu và lựa chọn nghiên cứu đề tài là hết sức cần thiết và mang tính thời sự cao. Trên cơ sở kế thừa những thành tựu, kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học, các bài viết liên quan đã được công bố luận văn tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề pháp luật về nhà ở xã hội từ thực tiễn Thành phố Hà Nội như: - Về mặt pháp luật luận văn phân tích và làm sáng tỏ một số lý luận pháp luật về nhà ở xã hội. - Luận văn phân tích và làm sáng tỏ thực trang pháp luật và thực tiễn áp dụng pahps luật về nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội. - Tìm ra những hạn chế, bất cập trong thực hiện pháp luật về nhà ở xã hội và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về nhà ở xã hội. Từ những phân tích trên luận văn góp phần vào quá trình nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh từ thực tiễn chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp nói chung và trên địa bản thành phố Hà Nội nói riêng.
Pháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài / NHDKH: TS Đỗ Năng Khánh21-05-20201. Mục đích và phương pháp nghiên cứu - Mục đích: Làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ di trú; tổng quan và đánh giá những bất cập của pháp luật Việt Nam hiện hành trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn vận dụng các phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài để phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu chính để giải quyết vấn đề được sử dụng trong luận văn bao gồm: tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh. 2. Kết quả nghiên cứu Phần mở đầu: Giới thiệu sơ lược, khái quát về đề tài, tính cấp thiết lựa chọn đề tài; mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài... Chương 1: Khái quát về lao động nữ và pháp luật bảo vệ quyền của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Chương 2: Thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài. Chương 3: Thực tiễn thực hiện pháp luật và một số giải pháp nhằm bảo vệ quyền của lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài. 3. Kết luận: Xuất khẩu lao động góp phần giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho nhiều người dân, tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước và nhiều lợi ích kinh tế khác. Lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài là một nhóm xã hội cần được quan tâm, tôn trọng và bảo vệ. Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nói chung và lao động nữ Việt Nam nói riêng góp phần không nhỏ trong giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho nhiều người dân, tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước và nhiều lợi ích kinh tế khác, thể hiện rõ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực lao động. Bởi vậy, việc bảo vệ quyền của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài mang một ý nghĩa lớn và hết sức cần thiết. Việc nghiên cứu "Pháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài" có những ý nghĩa nhất định về mặt lý luận và thực tiễn, đóng góp một phần trong việc đảm bảo quyền con người cho những lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, và xa hơn nữa là góp phần xây dựng một hệ thống pháp luật vững mạnh, phù hợp với xu hướng hội nhập và những yêu cầu của thị trường lao động quốc tế, tạo được niềm tin và sự an tâm cho những người lao động Việt Nam xa Tổ quốc
Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên / Lê Văn Sinh; GVHD: PGS.TS. Trần Hữu Tráng20-05-2020 Luận văn tìm hiểu những Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Từ đó, nêu yêu cầu hoàn thiện và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 2224