Bài giảng tham khảo về chủ đề “Đào tạo phát triển năng lực ICT cho các nhà hoạch định chính sách giáo dục của các nước APEC”
  1. Lecture 1: A New&Fundamental Trend in Blended-learning Strategy: Self Directed Learning in Korean (Seongwoo, CHOI):  Phương pháp tự học tại Hàn Quốc
  2. Lecture 2: Trends, challenges and Perspectives in Education for Enhancing Innovation and Inclusiveness in the APEC (Kyungsim, YEON): Xu hướng, thách thức và triển vọng trong giáo dục cho tăng cường đổi mới tính toàn diện trong APEC
  3. Lecture 3: Recent Challenges for Cross-Border Education in APEC Region (Dongsun, PARK): Những thử thách mới của Giáo dục trong cộng đồng APEC
  4. Lecture 4: Why Education Development? (Sangahn, LEE): Tại sao phải phát triển giáo dục?
  5. Lecture 5: Process of Development of After-school Policy (Dohui, HAN): Quá trình phát triển của chính sách sau nhà trường
  6. Lecture 6: Korean’s Education Development Process through assistance (Joongchan, CHA): Quá trình phát triển giáo dục Hàn quốc thông qua tài trợ
  7. Lecture 7: E.learning status in Korean (Youngguk JEON): Thực trang đào tạo E.learning ở Hàn Quốc
  8. Lecture 8: ICT for Transforming Education (Jongwon, SEO): ICT thay đổi giáo dục