Hội thảo phục vụ xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030”
Ngày 15/6/2022, tại Hà Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo phục vụ xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030”
Tham dự Hội thảo có ông Phạm Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Phạm Định Phong – Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL; bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và địa phương, đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa tỉnh/thành, các thư viện và bảo tàng chuyên ngành, phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa, thông tin và du lịch, thư viện các huyện, thị xã của tỉnh Hà Giang,
Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện kết quả và tác động của Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2014 – 2021 (Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ). Xác định những thuận lợi, khó khăn và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để xây dựng dự thảo Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030” trình Thủ tướng Chính phủ.
Ông Phạm Quốc Hùng
Ông Phạm Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL),
Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo phát biểu khai mạc Hội thảo
Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL), Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo nhấn mạnh “Sau 07 năm thực hiện Đề án, các địa phương đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, phát huy các nguồn lực triển khai nhiều hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập và tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động giáo dục, học tập được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ để đẩy mạnh việc học tập suốt đời của mọi người dân”.
Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 20 tham luận của các đơn vị, cá nhân. Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung: Trao đổi, đề xuất các mục tiêu cụ thể của Đề án đối với hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; các nhiệm vụ và giải pháp trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức; hoàn thiện cơ chế chính sách; củng cố cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa cơ sở vật chất; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh hiệu quả mô hình học tập suốt đời; tăng cường hợp tác quốc tế và xã hội hóa trong tổ chức các hoạt động phục vụ người dân học tập suốt đời tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; góp ý kiến Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án ”Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030.
Kết luận tại Hội thảo, ông Phạm Quốc Hùng đánh giá việc triển khai thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra trong Đề án giai đoạn 2014 – 2020 tại một số địa phương còn chưa đảm bảo: Công tác tuyên truyền thực hiện Đề án chưa thực sự được chú trọng; các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ còn gặp nhiều khó khăn: việc đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa còn chưa thực sự được quan tâm đúng mức; cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và nguồn lực còn chưa đảm bảo; vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm đến việc triển khai Đề án. Trước thực tế đó, việc đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và hiệu quả hơn để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đến năm 2030 là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết.
Một số hình ảnh tại Hội thảo:
Đại Biểu Các đại biểu tham dự Hội thảo
Ba Tinh Bà Triệu Thị Tình – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang phát biểu chào mừng
Toàn Cảnh đề án Toàn cảnh Hội thảo phục vụ xây dựng Đề án

nguồn http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/