Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và Học tập, quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII