Thông báo về việc tập huấn phần mềm thư viện số tích hợp

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

       Số:  358    /ĐHM -CV                                                                                                Hà Nội, ngày  16  tháng 11 năm 2014

  V/v tập huấn sử dụng phần mềm thư viện số Kipos

 

Kính gửi:    …………………………………………………………….

          Tháng 9/2014 Viện đã cung cấp cho Trung tâm Thông tin Thư viện phần mềm quản lý thư viện điện tử số tích hợp Kipos. Để khai thác các kho tư liệu số của Nhà trường cũng như  nâng cao nghiệp vụ thư viện cho các cán bộ chuyên trách thư viện của các khoa, trung tâm và đơn vị liên kết với Viện. Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng, biên mục, biên tập tài liệu số và khai thác thư viện số tích hợp cho cán bộ chuyên trách với kế hoạch như sau:

1.Thời gian và địa điểm:

      Thời gian: Ngày 9-12/12/2014 (4 ngày)

      Địa điểm: Trung tâm Thông tin Thư viện - Tầng 1B, Tòa nhà An&Huy, KCN Ngọc Hồi, Huyện Thanh trì, TP. Hà Nội.

2.Nội dung tập huấn:

-Cài đặt phần mềm Thư viện số tích hợp.

-Quản trị hệ thống

-Biên mục thư mục

-Tra cứu thư mục với Kipos Client

-Biên mục đầu mục

-Hồ sơ độc giả

-Quản lý lưu thông tài liệu in

-Quản lý bổ sung

-Quản lý ấn phẩm định kỳ

-Quản lý kho tư liệu số

-Biên tập đối tượng số

-Quản lý lưu thông tài liệu số

-Tra cứu

-Quản lý tạp chí số

          3.Thành phần tham dự:  Các cán bộ chuyên trách thư viện của các khoa, trung tâm, đơn vị liên kết.

         4.Kinh phí tập huấn: Cán bộ các đơn vị địa phương liên kết đào tạo tự túc phương tiện đi lại, ăn nghỉ.

      Để tạo điều kiện cho cán bộ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về công tác thư viện và chuyển giao công nghệ mới, đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử cán bộ tham dự tập huấn đầy đủ.

      Danh sách đăng ký cán bộ tham dự gửi về Viện (Trung tâm Thông tin - Thư viện) trước ngày 02/12/2014.

Chị Nhàn - 0966955668 - 04.62885007

Email:         - thuvienhou@gmail.com

                  - thuvien@hou.edu.vn

    

                                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                              TS. Lê Văn Thanh (đã ký)

Nơi nhận:

- VPVT

- Các khoa

- Các trung tâm

- Các đơn vị liên kết đào tạo